This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Aktualitātes

 • Uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” īstenošana (Vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001)

 • Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības satura centrs, sadarbības partneri - Latvijas Darba devēju konfederācija un nozaru asociācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Augstskola un Liepājas Universitāte.
  Projekta mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo kompetenču paaugstināšanu sākotnējās profesionālās izglītības pedagogiem un prakses vadītājiem. Projektu plānots realizēt līdz 2012.gada 30.septembrim.
 • Uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” (turpmāk – Projekts) īstenošana .
  Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības satura centrs.
  Projekta sadarbības partneri - Latvijas Darba devēju konfederācija un nozaru asociācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Augstskola un Liepājas Universitāte.

  Projekta iesaistītās nozares – prioritāri ERAF atbalstāmās un Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības svarīgākās 16 nozares:
  elektronika un automātika; mehānika un mehatronika; metālapstrāde; enerģētika; transports; būvniecība; kokapstrāde; ķīmiskā rūpniecība; tekstilapstrāde; skaistumkopšanas pakalpojumi; komercdarbība; komercpakalpojumi; informācija un tehnoloģija; poligrāfija; veselība un sociālā aprūpe un ceļu būve.

  Projekta mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo kompetenču paaugstināšanu sākotnējās profesionālās izglītības pedagogiem un prakses vadītājiem.

  Teorētisko zināšanu pilnveides rezultāts:
  - Tiks izstrādāts metodiskais līdzeklis mācību materiālu izveidošanai un īstenošanai e-vidē.
  - Tiks izstrādāti seši pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu paaugstināšanas moduļi:
  1) Pedagoģijas, psiholoģijas un sazināšanās prasmju kompetenču paaugstināšanas modulis;
  2) Informācijas tehnoloģiju prasmju kompetenču paaugstināšanas modulis;
  3) Svešvalodas prasmju kompetenču paaugstināšanas modulis;
  4) Darba tiesisko attiecību, darba vides, drošības un darba aizsardzības profesionālo kompetenču paaugstināšanas modulis;
  5) Uzņēmējdarbības spēju attīstības kompetenču paaugstināšanas modulis;
  6) Teorētisko zināšanu profesionālo kompetenču pilnveidei nozarē un/vai profesijā modulis;
  - Tiks nodrošināta izstrādāto moduļu īstenošana, izglītojot 1570 pedagogus un prakses vadītājus no visas Latvijas.
  - Noorganizēti 96 tālākizglītības kursi klātienē un tālmācībā (e-vidē).

  Praktisko iemaņu un profesionālo kompetenču pilnveides rezultāts:
  -Tiks izstrādāts atbalsta materiāls prakses vadītājiem un pedagogiem prakses un kvalifikācijas prakses nodrošināšanai;
  - Tiks īstenota pedagogu un prakses vadītāju praktisko iemaņu un profesionālo kompetenču pilnveide nozarē un/vai profesijā: tiks organizēti 16 praktiskās darbības semināri; tiks organizēta stažēšanās uzņēmumos; tiks nodrošināta pedagogu un prakses vadītāju dalība nozares profesionālajos pasākumos.

  Projektu plānots realizēt līdz 2012.gada 30.septembrim.

  2010.gada 10.novembrī notiks Projekta ievadkonference, kuras mērķis ir iepazīstināt Profesionālās izglītības iestāžu vadību un visus interesentus ar projekta īstenošanas gaitu un plānotajiem rezultātiem.

  Informācija par projektu