This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Aktualitātes

 • Izsludinām Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades Elektronikas novirziena pulciņu atbalsta konkursu 2015. Pieteikšanās - līdz 2015.gada 16.februārim.

 • Konkurss tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” aktivitātes „Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņu atbalsts” ietvaros (Projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/003, Līguma Nr. L-KAP-12-0002). 

 • Organizatori: Biedrība „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” (LETERA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru.
  Konkursa mērķis: atbalstīt bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņus elektronikas novirzienā, veicinot audzēkņu spēju un talantu attīstīšanu un pilnveidošanu, kā arī zināšanu un iemaņu nostiprināšu un papildināšanu. 
  Konkursa dalībnieki: Interešu izglītības pulciņi, jaunrades centri, individuāli skolotāji, kas pastiprināti nodarbojas ar skolēnu sagatavošanu fizikas jomā.
  Prasības konkursa pieteikumam:
  1. Konkursa pieteikums sagatavojams datorrakstā, izmantojot Pielikuma Nr.1 un Nr.2 formu, pirmo lapu izdrukājot uz izglītības iestādes vai bērnu un jauniešu ārpusskolas iestādes veidlapas. Pieteikumu konkursam var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.
  2. Pieteikums iesūtāms: līdz 2015.gada 16.februārim uz adresi:
  LETERA@LETERA.lv vai pa pastu uz adresi: 
  Biedrība „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija”
  Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1011
  Pieteikumu vērtēšana un atbalsta piešķiršana:
  Pieteikumus vērtē nozares uzņēmumu vadības izveidota komisija, kas lemj par atbalsta piešķiršanu konkursa dalībniekiem. 
  Lēmums par atbalsta piešķiršanu tiek pieņemts līdz 2015.gada 27.februārim, un informācija konkursa dalībniekiem par to tiek izsūtīta līdz 2015.gada 6.martam.
  Atbalsts: Atbalsts tiks piešķirts labākajiem konkursa dalībniekiem (pulciņiem) atbilstoši pulciņa dalībnieku skaitam pieejamajai summai saskaņā ar konkursa nolikumā norādīto iedalījumu pēc audzēkņu skaita.
  Vērtēšanas komisija var lemt par pieprasītā atbalsta samazināšanu, atkarībā no atbalsta pretendentu skaita, kā arī par papildus finansējuma piešķiršanu, izvērtējot pieprasītā atbalsta efektivitāti un ilgtspēju. 
  Ja tiek pamatota nepieciešamība, var tikt izskatīts arī cits atbalsta piešķiršanas veids, piemēram, atbalsts pulciņu konkursa vai pasākuma organizēšanai u.c., kā arī materiālu iegāde, kas nav norādīti materiālu sarakstā. 
  Pretendentiem, kuri ar saviem darbiem ir piedalījušies Elektronikas dienu 2014 pulciņu darbu izstādē, tiek piešķirta papildus prioritāte. 

  Kontaktpersonas:
  LETERA izpilddirektore Inese Cvetkova un LETERA projektu vadītāja Ilze Segliņa
  tālr.67288360, e-pasts: LETERA@LETERA.lv