This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Aktualitātes

 • 2010.gada 5.oktobrī ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.924 „Noteikumi par kompensācijas darījumu piemērošanu iepirkumos valsts aizsardzības vajadzībām”

 • LEtERA vairāk kā divus gadus ir aktīvi paudusi savu viedokli par kompensācijas darījumu jeb „Offset” politikas ieviešanu valsts iepirkumiem aizsardzības aprīkojuma un augsto tehnoloģiju produktu jomā.
 • LEtERA vairāk kā divus gadus ir aktīvi paudusi savu viedokli par kompensācijas darījumu jeb „Offset” politikas ieviešanu valsts iepirkumiem aizsardzības aprīkojuma un augsto tehnoloģiju produktu jomā.
  LEtERA piedalījās
  , sniedzot savus prekšlikumus un viedokli, Aizsardzības ministrijas un Ekonomikas ministrijas pāsūtītā pētījumā „Aizsardzības un saistīto rūpniecības nozaru attīstības iespējas Latvijā”, kuru 2008.- 2009.gadā izpildīja Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts. Pētījuma ietvaros tika izvērtētas Latvijas rūpniecības iespējas ražot militāras nozīmes un divējāda lietojuma preces, veikt piegādes un sniegt pakalpojumus Latvijas un partnervalstu bruņoto spēku vajadzībām, analizēta kompensācijas darījumu politika ES valstīs, sagatavoti ieteikumi turpmākai rīcībai.
  LEtERA deleģētais pārstāvis, LEtERA valdes loceklis Ilmārs Osmanis, piedalījās darba grupā , kas tika izveidota ar Ekonomikas ministrijas 2010.gada 23.aprīļa rīkojumu Nr.94 „Par darba grupas izveidi”, lai izstrādātu Ministru kabineta noteikumu projektu par kompensācijas darījumu piemērošanas kārtību.

  2010.gada 30.septembrī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.924 "Noteikumi par kompensācijas darījumu piemērošanu iepirkumos valsts aizsardzības vajadzībām"
  ("LV", 157 (4349), 05.10.2010.) [stājas spēkā 05.10.2010.]
  Noteikumi nosaka, kuros gadījumos un kādā kārtībā, iepērkot ārvalstīs ražotas militāras nozīmes preces, kas minētas īpašā sarakstā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 346.pantu, iepirkumam tiek piemēroti kompensācijas darījuma nosacījumi, noslēdzot publisku piegādes līgumu ar ārvalsts militāras nozīmes preču piegādātāju. Piegādātājs varēs izvēlēties vienu vai vairākus kompensācijas darījumu veidus:
  1. apakšuzņēmumu piesaiste – oriģinālas produkcijas, preču, detaļu, komponenšu sastāvdaļu un pakalpojumu iepirkšana un ražošana Latvijā;
  2. tiešo ārvalstu investīciju piesaiste – ilgtermiņa ieguldījums Latvijā reģistrētā komersantā vai organizācijā vismaz uz piecu gadu periodu jaunas ražotnes vai pakalpojumu sniegšanas vietas izveidei;
  3. pētniecība un attīstība – darījums ar Latvijā reģistrētu pētniecības institūciju par pētījuma veikšanu vai Latvijā radītas tehnoloģijas vai intelektuālā īpašuma objekta iegāde, vai investīciju veikšana pētniecības institūcijas infrastruktūrā.

  Latvijas rūpniecības, eksportējamo pakalpojumu un pētniecības nozaru iesaiste militārās rūpniecības ārējos tirgos ir uzskatāma par iespēju, kas līdz šim ir nepilnīgi izmantota. Kompensācijas darījums vispārīgā veidā var tikt raksturots kā prasība, ko izvirza militāras nozīmes preču pircējs ārvalstu piegādātājam –uzņemties saistības veikt papildus darbības. Tā pamatā ir vienošanās, ar ko piegādātājs piekrīt kompensēt pircējas valsts ekonomikai pirkuma vērtību, nodrošinot vietējo uzņēmumu iesaisti ražošanas procesā, iepērkot vietējo uzņēmumu produkciju, veicot investīcijas valsts ekonomikā, vai citā veidā nodrošinot līdzekļu atgriešanu pircējas valsts ekonomikā.
  Ieguvēji no kompensācijas politikas īstenošanas galvenokārt būs gan saistīto nozaru uzņēmumi, kas var piedāvāt komponentes un sniegt pakalpojumus militārajai rūpniecībai (elektronika, elektrotehnika, metālapstrāde, mašīnbūve, informācijas tehnoloģijas u.c.), gan pētniecības institūcijas, radot un uzturot no iespējām atkarīgu, kompetentu un konkurētspējīgu nacionālo un Eiropas aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko bāzi.