This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Piedāvājumi

PIEDĀVĀJUMI AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS JOMĀ


I NORMATĪVIE AKTI

 

 • Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, spēkā no 16.11.2011.

  Kopš 2011.gada 16.novembra ir spēkā Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, kas paredz nodrošināt efektīvāku iepirkumu norisi aizsardzības un drošības jomās. Līdz šim iepirkumus aizsardzības un drošības jomās regulēja Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu likums. Atsevišķs regulējums izstrādāts, jo aizsardzības un drošības jomās visbiežāk pastāv ierobežota konkurence un iepirkumi tiek veikti, nepiemērojot vispārējās iepirkuma procedūras. Jaunā likuma mērķis ir nodrošināt iepirkumu atklātību, piegādātāju brīvu konkurenci un valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāju risku.
  Likums aizsardzības un drošības jomām paredz šādas iepirkuma procedūras - slēgts konkurss, konkursa dialogs un sarunu procedūra. Jaunajā likumā ar īpašām prasībām informācijas drošībai būtiski papildināts piegādātājiem nosakāmo prasību loks, lai garantētu klasificētas informācijas aizsardzību gan iepirkuma procedūras, gan līguma izpildes laikā. Tāpat papildu prasības noteiktas līguma izpildes drošībai, lai garantētu, ka pretendents būs spējīgs līgumu izpildīt arī krīzes vai bruņota konflikta laikā. Savukārt, lai veicinātu mazo un vidējo piegādātāju, tajā skaitā vietējo piegādātāju, iesaisti liela apjoma iepirkuma līgumu izpildē, likumā radīti nosacījumi apakšuzņēmuma līgumu slēgšanai.
  Jaunais regulējums attiecas uz iepirkumiem aizsardzības jomā, kurus veic Aizsardzības ministrija un tās resorā ietilpstošās institūcijas. Savukārt iepirkumus drošības jomā veic Iekšlietu ministrija un tās resorā ietilpstošās institūcijas, kā arī pašvaldību izveidotās policijas iestādes, citas ar drošības nodrošināšanu saistītas iestādes un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji.

  Atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma deleģējumam izdotie noteikumi:

 • Ministru kabineta 2011.gada 6.decembrī noteikumi Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā"
  Noteikumi nosaka līgumcenu robežas iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām, kas jāievēro pasūtītājiem, kuri ir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjekti.

   

 • Ministru kabineta 2011.gada 6.decembrī noteikumi Nr.927 "Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību" Noteikumi nosaka iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību.

  Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma deleģējumam izdotie noteikumi:

 • Ministru kabineta 2010.gada 30.septembra noteikumi Nr. 924 "Noteikumi par kompensācijas darījumu piemērošanu iepirkumos valsts aizsardzības vajadzībām” Noteikumi nosaka, kuros gadījumos un kādā kārtībā, iepērkot ārvalstīs ražotas militāras nozīmes preces, kas minētas īpašā sarakstā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 346.pantu, iepirkumam tiek piemēroti kompensācijas darījuma nosacījumi, noslēdzot publisku piegādes līgumu ar ārvalsts militāras nozīmes preču piegādātāju.
  Noteikumus piemēro institūcijas, kas rīko iepirkumu valsts aizsardzības vajadzībām un nodrošina kompensācijas darījumu piemērošanu.

 • Informācijai:
  - Latvijas normatīvos aktus Jūs bez maksas varat meklēt un lasīt Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" vortālā Likumi.lv (www.likumi.lv)
  - Eiropas Savienības normatīvos aktus Jūs bez maksas varat meklēt un lasīt Eiropas Savienības oficiālā izdevuma "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" vietnē internetā (www.eur-lex.europa.eu)
  - Tāpat Eiropas Savienības tiesību akti iepirkumu jomā, kā arī atsevišķi to projekti ir pieejami Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus direktorāta vietnē internetā (www.ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm)
  - Latvijas normatīvo aktu projektus Jūs varat meklēt arī Latvijas Republikas Ministru kabineta vietnes internetā (www.mk.gov.lv) apakšsadaļā "Tiesību aktu projekti", kā arī Latvijas Republikas Saeimas vietnes internetā (www.saeima.lv) apakšsadaļā "Likumprojekti".


  II AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS IEPIRKUMI

 • NATO Uzturēšanas un apgādes aģentūra (NATO Maintenance and Supply Agency) NAMSA

  Informācija par izsludinātajiem konkursiem, uzņēmēju reģistrācijas kārtību NAMSA datubāzē, starptautisko konkursu procedūrām, noslēgtajiem līgumiem un citiem jautājumiem atrodama vietnē internetā (www.natolog.com/eProcurement/default.aspx).

  NATO iepirkumi - Pieteikšanās kārtība dalībai NATO starptautiskajos iepirkumu konkursos

  NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācijas) iepirkumi tiek rīkoti, lai nodrošinātu visu veidu bruņoto spēku vajadzības un iepirkumus NATO starptautiskajām operācijām un īstenotu projektus, kas tiek finansēti NATO Drošības investīciju programmas ietvaros. NATO iepirkumus īsteno gan NATO dalībvalstis individuāli, gan NATO aģentūras, gan NATO struktūras. Tie ir plaša spektra iepirkumi, kas saistīti ne tikai ar infrastruktūras objektu būvniecību, bet arī ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, kā arī dažādu pakalpojumu nodrošināšanu.
  Atšķirībā no nacionālajiem iepirkumiem NATO iepirkuma rīkotājs vispirms paziņo par nodomu izsludināt iepirkumu, nosakot termiņu, līdz kuram visām NATO dalībvalstīm ir jādeklarē komersanti, kuriem ir interese tikt uzaicinātiem piedalīties NATO iepirkumā. Saņemot šādus paziņojumus, Aizsardzības ministrija informāciju publicē mājas lapā, bet šajā stadijā tā ir vispārīga rakstura. Informāciju par izsludināto NATO iepirkumu komersants var saņemt pēc pieprasījuma, rakstot uz publikācijā norādītās Aizsardzības ministrijas kontaktpersonas e-pasta adresi.
  Ja Latvijā reģistrētam komersantam ir interese piedalīties izsludinātajā NATO iepirkumā, nepieciešams iesniegt Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma politikas departamentā:
  1. pieteikumu, kurā minēts komersanta nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese, komersanta kontaktpersonas vārds, uzvārds un amats un sniegts komersanta līdzšinējās pieredzes īss apraksts par ekvivalentu pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi;
  2. industriālās drošības sertifikāta kopiju, ja NATO iepirkuma dokumentos ir norāde, ka komersantam savā darbā būs nepieciešams izmantot valsts noslēpuma objektus, ārvalstu vai starptautisko organizāciju un to institūciju klasificēto informāciju.

  Papildus informacija Aizsardzības ministrijas vietnē internetā (http://www.mod.gov.lv/Papildriki/NATO_iepirkumi.aspx)

  Informācija par jaunākajiem iepirkumiem ir pieejama:

 • Eiropas Aizsardzības aģentūras (European Defence Agency) EBB vietnē internetā (Industry Sub-Contracting Opportunities) (http://www.eda.europa.eu/ebbweb/)

 • LR Aizsardzības ministrijas vietnē internetā http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi.aspx (http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi.aspx)

 • Nodrošinājuma valsts aģentūras vietnē internetā (http://nva.iem.gov.lv/lat/informacija-par-iekslietu-ministrijas-iestaz-u-iepirkumiem)
  Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina LR Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, kā arī veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu.

 • Iepirkumu uzraudzības biroja vietnē internetā ( http://www.iub.gov.lv/)


  III Elektronikas un elektrotehnikas nozares PIEDĀVĀJUMI

 • Pētījuma „Militārās rūpniecības attīstības iespējas Latvijā” kopsavilkums
  Pētījumu „Militārās rūpniecības attīstības iespējas Latvijā” veica Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts. Pētījuma mērķis bija analizēt Latvijas rūpniecības un pētniecības sektoru faktisko un potenciālo kapacitāti iesaistīties Latvijas, Eiropas Savienības (ES) un NATO valstu bruņoto spēku apgādē ar produktiem un pakalpojumiem, kā arī iesaistoties starptautiskajās aizsardzības rūpniecības piegādes ķēdēs. Lasīt vairāk